Заступање у парничном и другим поступцима

Адвокатска канцеларија има велико искуство у заступању у парничном, ванпарничном и извршном поступку и поступку обезбеђења. Парнични поступак је редовни пут правне заштите у области грађанско правних односа. У овом поступку судови решавају спорове из личних и породичних односа (бракоразводне парнице, подела брачне тековине, утврђивање или оспоравање очинства или материнства и др.), радних односа (законитост престанка радног односа, висина отпремнине и др.), трговачких (основаност и висина потраживања из уговора у привреди и др.), имовинско правних односа (својина, накнада штете), и других грађанско правних односа физичких и правних лица.

Ванпарнични поступак је поступак у којем судови опште надлежности одлучују о личним, имовинским и другим стварима који се покреће по предлогу предлагача или по службеној дужности. Извршни поступак је поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама. Наша адвокатска канцеларија у сваком конкретном случају разматра чињенично стање, сагледава прописе и актуелну судску праксу и даје мишљење о могућности успеха у постуку.