Привредно и трговинско прав

Привредно право је област у којој наш адвокатска канцеларија пружа свеобухватну правну помоћ почев од регистрације привредних друштва и страних представништва, континуираног пружања правних савета током пословања, пружање правних услуга у спровођењу статусних промена привредних друштава, заступање пред пореским и другим државним органима, као и заступање пред привредним судовима у Републици Србији.

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ у поступку стечаја привредних друштва као и у поступку ликвидације привредних друштва која се може састојати у подношењу пријава потраживања, заступању повериоца у раду скупштине поверилаца, покретању поступка ликвидације и друго.

Адвокатска канцеларија Вељовић има велико искуство у области трговинског права, посебно када су у питању преговори за закључење уговора, састав уговора, наздор над извршењем уговорних обавеза и заступање у парницима због повреде уговорних обавеза.

Наша адвокатска канцеларија је у досадашњем раду стекла значајно међународно искуство у састављању уговора са страним елементом који укључује страна физичка и правна лица као и заступање пред домаћим и страним арбитражама.