Остваривање права на накнаду штете

Адвокатска канцеларија Вељовић пружа правну помоћ у остваривању права на накнаду штете у случају повреда, штете на имовини, штете настале од производа, штете настале на радном месту, штете настале у иностранству, штете настале услед преварних радњи, као и у другим случајевима. У овим случајевима правна помоћ подразумева помоћ у проналажењу проценитеља штете (мединцски и технички стручни извештаји), иницирање и заступање у преговорима радии постизања вансудског поравнања, покретање парничног поступка ради остваривања права на накнаду штете.

У случају када се захтев за накнаду штете подноси осигуравајућем друштву, наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ која се састоји у састављању захтева за накнаду штете, помоћ у проналажењу независног проценитења штете, покретању и заступању у преговорима ради закључења вансудског поравнања, и покретању и заступању у парници ради остваривања права на накнаду штете. У оваквим случајевима, стручна правна помоћ значајно доприноси постизању највишег могућег износа накнаде за штету.