Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses


 • Булевар Црвене армије 11/7/п (Ђорђа Станојевића) Белвил
  Београд, Србија
  Телефон: +381 63 1675 191
  пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  +381631675191 +381631675191 veljoviclaw

О нама

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ клијентима у свим областима права водећи се начелима стручности, етичности и ефикасности.

Ужа специјалност наше канцеларије су кривично, грађанско и привредно право.

Наш адвокатски тим пружањем правне помоћи пред судовима и другим државним органима омогућује потпуно остваривање права и најоптималније задовољење интереса клијената. Задовољење интереса клијената, брзо и ефикасно решавање правних питања и спорова, отворена и јасна комуникација о току решавања спора, представљају темељ нашег рада и професионални идентитет нашег тима.

Наши клијенти су домаћи и страни држављани као и домаћа и страна привредна друштва.

Седиште наше адвокатске канцеларије је у Београду. Правну помоћ пружамо на целој територији Републике Србије као и на територији Црне Горе.

Комуникацију са нашим адвокатским тимом можете остварити посредством електронске поште или доласком у просторије наше канцеларије. У случају да желите да нас посетите молимо вас да унапред закажете састанак. У хитним или важним случајевима, можете нам се обратити позивом на мобилни телефон (видети страницу Контакт).

За све предузете радње пружања правне помоћи наплаћујемо награду за рад адвоката у складу са важећом Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката (Службени гласник РС број 121/2012, која је ступила на снагу 1. јануара 2013. године).

Наша адвокатска канцеларија пружа правну помоћ на српском, енглеском и француском језику, а у посебним случајевима, на захтев клијената, и на немачком, италијанском и руском језику посредством наших спољних сарадника.

Наша генерална препорука клијентима гласи: Потражите стручну правну помоћ пре него што предузмете за вас важан правни посао, а нарочито уколико је велике вредности или кад схватите да имате правни проблем који не можете сами решити. Стара латинска изрека која и данас важи гласи игнорантиа иурис ноцет, у преводу непознавање права шкоди. Право нису само позитивно правни прописи већ и правни принципи и институти који су вековима стварани. Потребно је дуго времена учења и стручног практичног усавршавања како би се стекло знање права и владало њеном применом. Зато, уколико не познајете право, недозволите да вам то штети, обратите нам се, ми смо ту да вам помогнемо.

Области рада

 • Кривично право

  Кривично право

  Пружање правне помоћи у области кривичног права јесте једна од наших главних активности у којој смо стекли значајно стручно искуство и резултате. У кривичном поступку наш адвокатски тим пружа правну помоћ у виду одбране окривљеног или заступање оштећеног, а у одређеним случајевима преузима кривично гоњење у случају одустанка јавног тужиоца. Такође, наш адвокатски тим подноси приватне кривичне тужбе у случају кривичних дела код којих се кривични прогон предузима на овај начин. 

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ како у тзв. једноставним тако и у сложеним кривичним случајевима (организовани криминал, привредни криминал, високо технолошки криминал, и др). 

  Наш адвокатски тим приступа сваком случају као јединственом што значи да се у сваком конкретном случају врши анализа чињеница и околности које имају кривично правни значај, прикупљају докази у корист одбране и на основу тога припрема одбрана. 

  У кривичним предметима је најважније да окривљени има обезбеђену стручну правну помоћ већ приликом првог саслушања у својству осумњиченог што омогућује ефикаснију одбрану у каснијем току кривичног поступка. Нови закон о кривичном поступку уводи новине у нашем процесном законодавству, између осталих, и то да одбрана има више обавеза у прикупљању доказа у корист одбране док, са друге стране, јавно тужилаштво има шира овлашћења у кривичном прогону. Новинама се потенцира ефикасност и брзина у спровођењу кривичног поступка, што чини улогу браниоца захтевнијом и одговорнијом. 

  Поред пружања правне помоћи у кривичном поступку, наш адвокатски тим пружа правну помоћ односно одбрану и заступање у прекршајном поступку и поступку привредних преступа. 

  Поред пружања правне помоћи у кривичном поступку, наш адвокатски тим учествује у радним групама, форумима и конференцијама које имају за тему реформа кривичног законодавства. Наш адвокатски тим је учестовао у више пројеката реформе кривичног законодавства у Србији које су спроведене у партнерству са међународним организацијама. 

  Корисни линкови:

  http://www.portal.sud.rs
  http://prvisud.rs/
  http://www.bg.vi.sud.rs/lt/
  http://www.bg.ap.sud.rs/

 • Привредно и трговинско право

  Привредно и трговинско право

  Привредно право је област у којој наш адвокатски тим пружа комплетну правну помоћ почев од регистрације привредних друштва и страних представништва, континуираног пружања правних савета током пословања, пружање правних услуга у спровођењу статусних промена привредних друштава, заступање пред пореским и другим државним органима, заступање пред независним институцијама као што су Комисија за хартије од вредности, Комисија за заштиту конкуретности и другим институцијама све до заступања пред привредним судовима у Републици Србији. 

  Наш правни тим пружа правну помоћ у поступку стечаја привредних друштва као и у поступку ликвидације привредних друштва која се може састојати у подношењу пријава потраживања, заступању повериоца у раду скупштине поверилаца, покретању поступка ликвидације и др. 

  Наш адвокатски тим има значајно искуство у области трговинског права, посебно када су у питању преговори за закључење уговора, састав уговора, наздор над извршењем уговорних обавеза и заступање у парницима због повреде уговорних обавеза. 

  Наш адвокатски тим има специјализована знања у састављању уговора са страним елементом који укључује страна физичка и правна лица као и заступање пред домаћим и страним арбитражама. 

  Корисни линкови:

  http://www.portal.sud.rs
  http://www.bg.pr.sud.rs/index.php
  http://www.pa.sud.rs/pocetna/pocetna.1.html

 • Некретнине

  Некретнине

  Наш адвокатски тим пружа комплетну правну помоћ у области промета непокретности, што подразумева, проверу власништва, састављање купопродајних уговора, заступаање пред пореским органима, помоћ у проналажењу одговарајућих банкарских услуга у вези са купопродајном трансакцијом, упис власништва у Катастру непокретности и друго.

  Наш адвокатски тим такође пружа правну помоћ заступањем у поступку добијања грађавинске и других дозвола код изградње или адаптације пословних и стамбених објеката. 

  Код купопродаје непокретности, наш адвокатски тим пружа правну помоћ како на страни купца тако и на страни продавца, а омогућује и да се посредством специјалног пуномоћја за заступање у купопродајној трансакцији обави купопродаја без непосредног присуства клијента. У таквим случајевима, пренос новца се искључиво врши посредством банке. 

  Из искуства нашег правног тима, стручна правна помоћ у виду савета или заступања има кључну улогу у обезбеђивању правне сигурности преноса власништва и стога саветујемо да се пре сваке купопродаје непокретности потражи стручна правна помоћ како би се избегле непријатности, неочекивани трошкови или новчани губитак због превара које се јављају у промету непокретности. 

  Корисни линкови:

  http://www.beoland.com
  http://www.rgz.gov.rs/

 • Заступање у поступку

  Заступање у поступку

  Наш адвокатски тим има значајно искуство у заступању у грађанским судским поступцима обзиром да је то једна од наших главних активности.

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ заступањем у парничном, ванпарничном и извршном поступку. 

  Парнични поступак је редовни пут правне заштите у области грађанско правних односа. У овом поступку судови решавају спорове из личних и породичних односа (бракоразводне парнице, подела брачне тековине, утврђивање или оспоравање очинства или материнства и др.), радних односа (законитост престанка радног односа, висина отпремнине и др.), трговачких (основаност и висина потраживања из уговора у привреди и др.), имовинско правних односа (својина, накнада штете), и других грађанско правних односа физичких и правних лица. 

  Ванпарнични поступак јесте поступак у којем судови опште надлежности одлучују о личним, имовинским и другим стварима који се покреће по предлогу предлагача или по службеној дужности. У ове поступке спадају поступак расправљања заоставштине, лишење пословне способности и други поступци. 

  Извршни поступак јесте поступак у коме судови спроводе принудно остварење потраживања (поступак извршења) и спроводе обезбеђење потраживања (поступак обезбеђења). 

  Наш адвокатски тим пре покретања поступка разматра сваки случај детаљно што подразумева сагледавање чињеничног стања и прикупљених доказа, разматра прописе чија примена долази у обзир, и на основу тога, даје савет о могућностима медијације (мирног решења спора), даје правно мишљење о могућностима добијања спора односно остварења оптималног интереса клијента. 

  Током трајања поступка, наш адвокатски тим редовно обавештава клијенте о кретању предмета као и другим важним питањима у вези са предметом. 

  Корисни линкови:

  http://www.portal.sud.rs
  http://prvisud.rs/
  http://www.bg.vi.sud.rs/lt/
  http://www.bg.ap.sud.rs/

 • Правни савети

  Правни савети

  У протеклих 10 година, наш адвокатски тим је учествовао у изради више пројеката који су спроведени од стране међународних организација (Светске банке, ЕУ, ОЕБС) и државних пројеката (заштита потрошача, заштита конкуренције и др.). 

  Наш адвокатски тим пружа правне савете, израђује истраживачке студије и даје стручне анализе у следећим областима права: кривично право, медијско право, право ЕУ (хармонизација са правним тековинама ЕУ), право конкуренције, заштита потрошача, ветеринских прописа и безбедности хране. Наш адвокатски тим учествује по позиву као предавачи на стручним предавањима и обукама за одређена правна питања у областима за које поседује академска и практична знања и искуство. 

  Наш адвокатски тим такође израђује како континуиране тако и ад хоц истраживачке струдије и анализе за потребе привредних друштава односно компанија у приватном сектору за одређена правна питања и врши јавно залагање (публиц адвоцацy) када је потребно да се јавност упозна са резултатима истраживања и анализа. 

   

 • Накнада штете

  Накнада штете

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ у остваривању права на накнаду штете у случају повреда, штете на имовини, штете настале од производа, штете настале на радном месту, штете настале у иностранству, штете настале услед преварних радњи, као и у другим случајевима. У овим случајевима правна помоћ подразумева помоћ у проналажењу проценитеља штете (мединцски и технички стручни извештаји), иницирање и заступање у преговорима радии постизања вансудског поравнања, покретање парничног поступка ради остваривања права на накнаду штете. 

  У случају када се захтев за накнаду штете подноси осигуравајућем друштву, наш адвокатски тим пружа правну помоћ која се састоји у састављању захтева за накнаду штете, помоћ у проналажењу независног проценитења штете, покретању и заступању у преговорима ради закључења вансудског поравнања, и покретању и заступању у парници ради остваривања права на накнаду штете. У оваквим случајевима, стручна правна помоћ значајно доприности постизању највишег могућег износа накнаде за штету. 

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ у подношењу захтева за накнаду штете и заступању у преговорима ради постизања вансудског поравнања за накнаду штете код страних осигуравајућих друштава у земљама чланицама ЕУ. 

  Корисни линкови:

  http://www.portal.sud.rs
  http://prvisud.rs/
  http://www.bg.vi.sud.rs/lt/
  http://www.bg.ap.sud.rs/

 • Интелектуална својина

  Интелектуална својина

  У данашњем свету нове идеје и креативност су највреднији капитал. Заштита интелектуалне својине једнака је изазову стварања нових идеја и производа. 

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ у вези са регистрацијом патената, индустријског дизајна, трговачких знакова, ознака географског порекла и другог код Завода за интелектуалну својину Републике Србије. У случају повреде ових права, наш адвокатски тим покреће и заступа у споровима ради заштите ових права пред судовима у Републици Србији. 

  Наш адвокатски тим има значајног искуства у споровима ради заштите ауторских права што подразумева заступање у споровима пред судом ради заштите личних и имовинских права аутора као и иницирање и заступање у кривичном поступку због злоупотребе ауторских права. 

  Корисни линкови:

  http://www.portal.sud.rs
  http://prvisud.rs/
  http://www.bg.vi.sud.rs/lt/
  http://www.bg.ap.sud.rs/
  http://www.bg.pr.sud.rs/index.php
  http://www.pa.sud.rs/pocetna/pocetna.1.html
  http://www.zis.gov.rs/pocetna.1.html

 • Право конкуренције

  Право конкуренције

  Право конкуренције и државна помоћ (контрола и ограничење државне помоћи) су релативно нове области права у Републици Србији и њихова примена се развија како би се достигли ЕУ стандарди у овим областима. 

  Наш адвокатски тим поседује специјализована знања у области заштите конкуренције и државне помоћи стечена усавршавањем у земљи и иностранству на основу права конкуренције и државне помоћи ЕУ, и зато има одговарајуће способности да пружи правну помоћ у примени Закона о заштити конкуренције и Закона о контроли државне помоћи Републике Србије који су усклађени са стандардима ЕУ. 

  Наш адвокатски тим континуирано прати развој законодавства и праксе у области права конкуренције и контроле државне помоћи како у ЕУ тако и у Републици Србији. 

  Корисни линкови:

  http://www.kzk.org.rs/o-nama/organi-i-organizacija-2/clanovi-saveta
  http://www.up.sud.rs/

 • Дијаспора

  Дијаспора

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ страним држављанима у вези са добијањем виза и регулисањем привременог или сталног боравка у Републици Србији, као и у области породичног права када је један од супружника држављанин Републике Србије у вези са поступком развода брака, одлучивање о вршењу родитељског права, алиментације и другим поступцима.

  Наш адвокатски тим пружа правну помоћ држављанима Републике Србије који живе ван територије Републике Србије која се најчешће састоји у прибављању докумената, односно јавних исправа код државних органа и јединица локалне самоуправе (општина, град). У случају када је потребно прибавити документа, можете овластити наш адвокатски тим посредством електронске поште емаила и ми ћемо вам поштом послати тражена документа на вашу адресу. Такође, наш адвокатски тим можете овластити посредством електронске поште емаила да предузима одређене правне послове (закључење уговора, извршење обавезе и сл.) у ваше име и за ваш рачун осим у случајевима када је законом предвиђено да је потребно посебно пуномоћје и у том случају се правни послови могу предузети искључиво на основу пуномоћја овереног у дипломатско конзуларном представништву Републике Србије. 

  Корисни линкови:

  http://www.mup.gov.rs/cms_lat/sadrzaj.nsf/prava-i-obaveze-stranaca
  http://prvisud.rs/

Галерија

IMG 2466

IMG 2466

IMG 2469

IMG 2469

Masan Mart 2010 021

Masan Mart 2010 021

IMG 2503

IMG 2503

IMG 1249

IMG 1249

IMG 1250

IMG 1250

Masan Mart 2010 026

Masan Mart 2010 026

IMG 1252

IMG 1252

Контакт

Булевар Црвене армије 11/7/п (Ђорђа Станојевића) Белвил
Београд, Србија
Телефон: +381 63 1675 191
пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

+381631675191 +381631675191 veljoviclaw
Ел. пошта
Наслов поруке
Порука

Мапа